• Năm 2022
 • Năm 2021
 • Năm 2020
 • Năm 2019
 • Năm 2018
 • Năm 2017
 • Năm 2016
 • Năm 2015
 • Năm 2014
 • Năm 2013
 • Năm 2012
 • Tháng 1
 • Tháng 2
 • Tháng 3
 • Tháng 4
 • Tháng 5
 • Tháng 6
 • Tháng 7

Tổng hợp tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trung bình 6 phường 100.0%